Get Adobe Flash player

Monitoring insolvenčního rejstříku

Přijetí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2008, znamená pro podnikatelskou veřejnost potřebu pravidelně sledovat insolvenční rejstřík, neboť od okamžiku zveřejnění události v insolvenčním rejstříku běží pro věřitele nikoli bezvýznamné lhůty.

Insolvenční soud tuzemským věřitelům výzvu nedoručuje, je zcela ponecháno na věřiteli, aby si sám hlídal, zda v případě, který by se jej mohl dotýkat, nebylo zahájeno insolvenční řízení. Nejpodstatnější lhůtou je pak lhůta pro podání přihlášky věřitele. Zmeškání lhůty pro podání přihlášky nelze prominout ani prodloužit. Pro věřitele pak má takový formální, ale neprominutelný nedostatek fatální následky. Ve většině případů se jedná o právní nevymahatelnost pohledávky, navíc nepřihlášenou nedobytnou pohledávku věřitel nemůže dát do daňových výdajů a těžko ji může zobchodovat.

Koho monitorovat?

Odběratele. Žádný podnikatel se nechce dostat do situace, že své zboží nebo služby dodá bez naděje na úhradu. Zahájením insolvenčního řízení proti Vašemu odběrateli není legálně možné, abyste se svých pohledávek domohli jinak, než prostřednictvím insolvenčního správce. Minimalizujte riziko nevymožitelných a daňově neuplatnitelných pohledávek.

Dodavatele. I v případě, že máte pouze závazky, je pro Vás informace o tom, že bylo zahájeno insolvenční řízení s Vaším věřitelem důležitá, neboť pokud budete plnit svůj závazek po zahájení insolvenčního řízení dlužníku, ačkoliv podle předběžného opatření máte plnění poskytnout předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, nejste tím svého závazku zproštěni. Hrozí riziko, že budete žádáni, abyste svůj závazek splnili znovu

Zaměstnance. Zaměstnanec, který čelí insolvenčnímu řízení může představovat riziko zejména z pohledu možné náhrady škody, kterou způsobí svému zaměstnavateli.

Intras Consulting nabízí denní monitoring insolvenčního rejstříku všech subjektů, které nám svěříte, zajistí okamžité zjištění zahájení nebo změny v insolvenčním řízení a poskytne efektivní asistenci při účasti v insolvenčním řízení. Vlastní monitoring je realizován za korunové náklady na jeden subjekt ročně. Může vám ale zachránit nemalé finanční prostředky.

poptávkový formulář